รามเกียรติ์

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดีไทย หมายถึงร้านดอกไม้ อุดรธานีที่บรรดากวีไทยท่านได้พรรณนาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะในหนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อนิราศธารทองแดง นิราศหริภุญชัย นิราศพระประถม นิราศสุพรรณ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิราศวัดเจ้าฟ้า ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ที่ได้พรรณนาชื่อร้านดอกไม้ อุดรธานีหลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่นั้นด้วย

2.ประชาชน หมายถึง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน ตำบลกันตัง ตำบลบางเป้า ตำบลบางสัก ตำบลวังวนอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

3.การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับโครงงานจิตอาสาเรื่องพฤกษาชาติในวรรณคดีไทย หมายถึง การนำหลักปรัชญามาใช้ในโครงงาน