ว่ายเวียน

Posted on: มิถุนายน 9, 2015, by :

“ทานตะวันหันรับแสง          พระแสดงแจงธรรมา

ล้ำเลิศเกิดปัญญา              ด้วยศรัทธาที่เบิกบาน

การะเวกเหมือนเอกองค์   พระผู้ทรงสุขสำราญ

เป็นเอกวิเวกหวาน              โปรดประทานพระสัทธรรม

กาหลงสัตว์หลงโลก          ว่ายเวียนโศกสุดระกำ

ทุกข์โทษที่ครอบงำ            พระเอาธรรมนำไคลคลา

เกศแก้วอันแพร้วเพริศ      ดังแก้วเกิดอยู่เกศา

ส่องแสงแจ้งอุรา                 เพราะวิชชาปัญญาญาน”

“ขจรกลิ่นขจาย  ธรรมบรรยายยิ่งนิยม

ปรีดาสุขารมย์   คลายระทมตรมหทัย”