ดอกไม้

Posted on: มิถุนายน 9, 2015, by :

ดอกไม้หลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่นั้นด้วย

กลุ่มของพวกเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการกับโครงงานจิตอาสาเรื่องพฤกษาชาติในวรรณคดีไทยทำให้สมาชิกในกลุ่มมีหลักคิด หลักปฏิบัติ หลักการใช้การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำโครงงานครั้งนี้

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องพฤกษาชาติในวรรณคดีไทยขึ้นมาเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและเพื่อที่จะอนุรักษ์ดอกไมในวรรณคดีให้คงอยู่กับท้องถิ่นของเรา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อสำรวจว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ในวรรณคดีมากเพียงใด