สมาชิก

Posted on: มิถุนายน 9, 2015, by :

5.สมาชิกในกลุ่มของพวกเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

6.สมาชิกในกลุ่มมีอุปนิสัยพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก

ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน

ระยะเวลา : เริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 27ธันวาคม 2556

สถานที่ศึกษาโครงงาน: ตำบลกันตัง ตำบลบางเป้า ตำบลบางสัก ตำบลวังวนอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

นิยามศัพท์เฉพาะ

1.ดอกไม้ในวรรณคดีไทย หมายถึงดอกไม้ที่บรรดากวีไทยท่านได้พรรณนาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะในหนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อนิราศธารทองแดง นิราศหริภุญชัย นิราศพระประถม