ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: พฤษภาคม 11, 2015, by :

เล็ก ไม่เด่นออก มา เช่น ดอกเฟื่องฟ้า ดอกดอนย่า ดอกไม้เหล่านี้จะมีส่วนที่เป็นใบเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกลีบดอก ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นกลีบดอกได้

การถ่ายละอองเรณู

การถ่ายละอองเรณู หมายถึง การที่ละอองเรณูที่แก่จัดแล้วปริแตกออกจากอับเรณู แล้วปลิวไปตกบนยอดเกสรตัวเมีย ซึ่งวิธีการนี้อาจจำแนกออกเป็น ๒ ประเภท คือ

  1. การถ่ายละอองเรณูในดอกเดียวกัน เป็นการถ่ายละอองเรณูโดยละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรตัวเมียภายในดอกเดียวกัน
  2. การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก เป็นการถ่ายละอองเรณูโดยละอองเรณูไปตกบนยอดเกสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่ง

การถ่ายละอองเรณู เกิดขึ้นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดยอาศัยลม น้ำ สัตว์บางชนิด เช่น นก แมลง และมนุษย์ เป็นต้น ช่วยในการถ่ายละอองเรณูการงอกของละอองเรณู เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย ซึ่งมีสารละลายน้ำตาลอยู่ สารละลายน้ำตาลจะทำให้ละอองเรณูงอกเป็นหลอดยาวแทงไปตามก้านเกสรตัวเมีย การงอกของละอองเรณู เมื่อละอองเรณูตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย