ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 9, 2015, by :

2.เพื่อสำรวจว่าดอกไม้ในวรรณคดีไทยมีอยู่ในท้องถิ่นหรือไม่

  1. เพื่อที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ดอกไม้ในวรรณคดีไทย

4.เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ในวรรณคดีไทยสู่ชุมชนในท้องถิ่น

5.เพื่อที่จะต้องการให้สมาชิกในกุ่มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

6.ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีอุปนิสัยพอเพียง

สมมุติฐาน

1.ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีอยู่ในระดับดี

2.ในท้องถิ่นแต่ละที่มีดอกไม้ในวรรณคดีอยู่มาก

3.ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ดอกไม้ในวรรณคดีอยู่ในระดับดีมาก

4.ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับดอกไม้ที่พวกเราได้เผยแพร่อยู่ในระดับปลานกลาง