ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 9, 2015, by :

นิราศสุพรรณ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง นิราศอิเหนา นิราศวัดเจ้าฟ้า ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ที่ได้พรรณนาชื่อดอกไม้หลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้ไปอยู่ ณ ที่นั้นด้วย

2.ประชาชน หมายถึง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน ตำบลกันตัง ตำบลบางเป้า ตำบลบางสัก ตำบลวังวนอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

3.การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับโครงงานจิตอาสาเรื่องพฤกษาชาติในวรรณคดีไทย หมายถึง การนำหลักปรัชญามาใช้ในโครงงาน

4.แลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง สมาชิกในกลุ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีและนำความรู้ไปจัดทำโครงงาน

5.เผยแพร่สู่ชุมชน หมายถึง การนำความรู้ในการจัดทำโครงงานเรื่องดอกไม้ในวรรณคดีไปเผยแพร่ในท้องถิ่นที่สมาชิกในกลุ่มอาศัยอยู่

ดอกไม้ในวรรณคดี