ร้านดอกไม้-อุดรธานี

Posted on: มิถุนายน 28, 2015, by :

4.แลกเปลี่ยนความรู้ หมายถึง สมาชิกในกลุ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดีและนำความรู้ไปจัดทำโครงงาน

5.เผยแพร่สู่ชุมชน หมายถึง การนำความรู้ในการจัดทำโครงงานเรื่องร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดีไปเผยแพร่ในท้องถิ่นที่สมาชิกในกลุ่มอาศัยอยู่

ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี

ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี ไทย หมายถึง ร้านดอกไม้ อุดรธานีที่บรรดากวีไทยท่านได้พรรณาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะในหนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์  อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี  กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อโคลงนิราศทองแดง ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี นิราสหริภุญชัย นิราศพระประธม นิราศสุพรรณ นิราศเมืองแกลง นิราศภูเขาทอง ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี นิราศอิเหนา นิราศเจ้าฟ้าลิลิตพระลอ และลิลิตตะเลงพ่าย

เป็นความสามารถเฉพาะตัวของกวีไทย ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี ที่ได้พรรณาชื่อร้านดอกไม้ อุดรธานีหลายชนิดไว้อย่างไพเราะ ร้านดอกไม้ อุดรธานีในวรรณคดี ทั้งลักษณะ สีสัน กลิ่น ทำให้ผ้อ่านเกิดมโนภาพ ประทับใจ เหมือนได้